Privaatsuspoliitika

Nore veebipoe isikuandmete vastutav töötleja on veebipoe omanik Nore Home OÜ (registrikood 14981384; asukoht Viljandi maantee 48, 50412 Tartu; telefon +372 5783 0470; e-post info@nore.ee), kelle veebipood asub veebilehel www.nore.ee (edaspidi Veebipood).

     • Isikuandmete töötlemise eesmärk ja ulatus
      • Veebipood töötleb kliendi isikuandmeid lepingu sõlmimise, lepingu täitmise ja lepingust tuleneva õigusvaidluse lahendamise eesmärgil.
      • Veebipood töötleb järgmisi isikuandmeid:
       • ostja nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
       • kauba kohaletoimetamise aadress;
       • maksja pangakonto omaniku nimi ja number;
       • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
       • klienditoe poole pöördumise andmed.
      • Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks, kauba kohaletoimetamiseks, ostusoovide haldamiseks, ostusoovituste tegemiseks ja sisendina veebipoe arendustöödes.
      • Ostuajaloo andmeid (kliendi andmed, kuupäev, kaup, kogus) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
      • Pangakonto omaniku nime ja numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
      • Isikuandmeid (e-post, telefoni number ja kliendi nimi) töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
      • IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.
      • Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
    • Isikuandmete töötlemise õiguslik alus
     • Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
     • Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
    • Isikuandmete edastamine
     • Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
     • Maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed edastatakse volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le.
     • Kauba kohale toimetamiseks vajalikud isikuandmed edastatakse volitatud töötleja Itella Estonia OÜ-le.
    • Turvalisus ja andmetele ligipääs
     • Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
     • Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et osutada klienditoe teenust ning lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi.
     • Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
     • Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele toimub veebipoe ja volitatud töötlejate vahel sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.
    • Isikuandmetega tutvumine ja parandamine
     • Kogutud isikuandmetega tutvumiseks või parandamiseks tuleb pöörduda veebipoe klienditoe poole.
    • Nõusoleku tagasivõtmine
     • Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta pöördudes kirjalikult veebipoe klienditoe poole.
    • Isikuandmete säilitamine
     • Kliendi ostuajalugu säilitatakse kolm aastat.
     • Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.
     • Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
    • Isikuandmete kustutamine
     • Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamise taotlusele vastatakse hiljemalt ühe kalendrikuu jooksul.
    • Isikuandmete ülekandmine
     • E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt ühe kalendrikuu jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.
   • Vaidluste lahendamine
    •  Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub Nore klienditoe vahendusel (kontakt: info@nore.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (kontakt: info@aki.ee)